POZVÁNKA na členskou schůzi družstva

na členskou schůzi družstva SBD Rybníčky II – družstvo, „v likvidaci“, 
se sídlem Kroměříž, Talichova 3272/33, PSČ 767 01, IČ 26265940, 

která bude zahájena dne 15. prosince 2022 v 17.00 hodin 

ve školní jídelně Slovan, Zeyerova ul. v Kroměříži.

 
 
S Programem: 
1) Zahájení členské schůze.
 2) Volba předsedajícího. 
3) Volba skrutátora a ověřovatele zápisu. 
4) Schválení programu členské schůze 
5) Schválení účetní závěrky za r.2021.
 6) Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace. 
7) Schválení konečné účetní závěrky (za likvidační období). 
8) Schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace. 
9) Schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku. 
10)Závěr členské schůze. 
 
Veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou k dispozici k nahlédnutí 
na adrese Michal Koranda, Talichova 3271, Kroměříž.
 
V Kroměříži dne 29. listopadu 2022 
 
předseda představenstva: Michal Koranda
 

 

=========================================================================================================

 

 

Družstvo SBD Rybníčky II - družstvo, IČ 26265940,

se sídlem Talichova 3272/33, 767 01 Kroměříž

oznamuje, že vstoupilo dne 1.4.2022 do likvidace.

Likvidátorem byl jmenován: Michal Koranda, Kroměříž, Talichova 3271/31, PSČ 767 01.

 

Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, ve lhůtě tři měsíce od druhého zveřejnění inzerátu v obchodním věstníku, a to na shora uvedené adrese bydliště likvidátora, nebo na adrese sídla společnosti.

 

Právním důvodem vstupu družstva do likvidace ke dni 1.4.2022 je rozhodnutí členské schůze družstva konané dne 4.11.2021.

 

 

 

=========================================================================================================

 

 

POZVÁNKA


na členskou schůzi družstva

SBD Rybníčky II. - družstvo
se sídlem Kroměříž, Talichova 3272/33, PSČ 767 01
IČ 26265940,

 

která bude zahájena dne 4. listopadu 2021 v 17.00 hodin
ve školní jídelně Slovan, Zeyerova ul. v Kroměříži.

 

S Programem:

 

 1. Zahájení členské schůze.
 2. Volba předsedajícího.
 3. Volba skrutátora a ověřovatele zápisu.
 4. Schválení účetní závěrky za r.2019 a za r.2020
 5. Schválení odměn členů představenstva.
 6. Rozhodnutí o vstupu družstva do likvidace.
 7. Jmenování likvidátora.
 8. Schválení odměny likvidátora.
 9. Závěr členské schůze.               

2021.11.04_SBD Rybníčky II pozvánka-PM.docx (20707)

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

POZVÁNKA


na členskou schůzi družstva

SBD Rybníčky II. - družstvo
se sídlem Kroměříž, Talichova 3272/33, PSČ 767 01
IČ 26265940,

 

která bude zahájena 

dne 21. prosince 2020 v 17.00 hodin
v salonku restaurace „U bílého Lva“, Velehradská 4248/24A v Kroměříži.

 1. Zahájení členské schůze.
 2. Volba předsedajícího.
 3. Volba skrutátora a ověřovatele zápisu.
 4. Schválení účetní závěrky za r.2019
 5. Schválení odměn členů představenstva.
 6. Rozhodnutí o vstupu družstva do likvidace.
 7. Jmenování likvidátora.
 8. Schválení odměny likvidátora.
 9. Závěr členské schůze.              

                                        

Z důvodu vládních opatření COVID-19 Vás s jednotlivými body členské schůze seznámí vchodoví důvěrníci individuálně. Členská schůze proběhne v max. počtu 10-ti účastníků, včetně notáře, zástupce fa. Hučík s.r.o. a likvidátora. Vchodoví důvěrníci Vás budou zastupovat na základě Vašeho zplnomocnění.

 

 

Zápis z členské schůze družstva 

SBD Rybníčky II - družstvo se sídlem Kroměříž, Talichova 3272/33, PSČ 767 01 IČ 26265940, ¨

která se konala

dne 29. června 2020 v 17.30 hodin 

v salonku restaurace „U bílého Lva“, Velehradská 4248/24A v Kroměříži.

29062020 SBD Rybníčky II pozvánka-PM.pdf (135,8 kB)

2020.06.29_Zápis z členské schůze.docx (29524)

HARMONOGRAM REALIZACE  PŘEVODŮ JEDNOTEK DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ  a NÁVRH STANOV SVJ

V přiloženém dokumentu naleznete informace k chystanému převodu jednotek do osobního vlastnictví  a návrh stanov Společenství vlastníků jednotek. V případě dotazů se obraťte na předsedu družstva: 

1) Harmonogram realizace převodů 

2) Návrh stanov SVJ Talichova

 
 

 

 

 

 

Dne 6.6.2019 se konala členská schůze SBD Rybníčky II-družstvo

Členská schůze SBD Rybníčky 2 -Družstvo  dne 6.6.2019 mimo jiné projednala a schválila proces transformace SBD Rybníčky II. – Družstvo na společenství vlastníků jednotek. Bližší informace jsou uvedeny v Zápise z jednání

 

 

Konala se členská schůze SBD Rybníčky II-družstvo

Dne 26.10.2017 se konala v restauraci Na Rynku na Výstavišti Floria členská schůze družstva -účast byla sice hojná, avšak nebyla stoprocentní, což bylo nezbytné pro schválení nových stanov družstva. Nové stanovy se tedy neschvalovaly, bylo pouze zvoleno nové představenstvo družstva a kontrolní komise.

Na schůzi byl přítomen pan notář, který průběh celé schůze osvědčil notářským zápisem. Předsedou družstva byl opět zvolen Michal Koranda, místopředsedou  Libor Kalousek a členy představenstva Hana Číšecká, Jaromír Parobek a Bronislav Panzar. Do kontrolní komise byli zvoleni paní Marie Svozilová, Zdeněk Zbranek a Jiří Miláček. Změna statutárního orgánu a KK již byla zapsána v    Obchodním rejstříku  .

 

Konala se členská schůze SBD Rybníčky II-družstvo

Dne 22.6.2017se konala členská schůze družstva -účast byla tentokrát hojná a projednáno bylo několik zásadních materiálů, zejm. bylo schváleno hospodaření a  roční účetní závěrka za rok 2016, dále bylo odsouhlaseno navýšení a sjednocení příspěvků do "FO" a členská schůze se shodla a odsoulasila návrh řešení ve věci rovnání majetkových vztahů družstva a MKM. Podrobně je vše uvedeno v zápise  .Zápis z členské schlůze 22062017.pdf (814484)

Vyzýváme dále členy družstva, aby předkládali předsedovi návrhy na nové členy představenstva družstva, jelikož stávajícímu představenstvu v 9/2017 končí volební období.

Průkaz energetické náročnosti ("ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY")

Na základě § 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,  byl zpracovaný Průkaz energetické náročnosti budovy, určený pro PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY.

Energetický průkaz je zpracován pro každý dům samostatně a je k dispozici zde:

3277 PENB.pdf (1558850)
3271 PENB.pdf (1589032)
3272 PENB.pdf (1539235)
3273 PENB.pdf (1563938)

 

 

Výňatek ze zákona 318/2012 - § 7a:

 
§ 7a:

Průkaz energetické náročnosti

 

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

 

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

 

b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

 

c) zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

 

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,

 

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,

 

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

 

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

 

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

 

f) předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

 

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

 

a) zajistit zpracování průkazu

 

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

 

2. při pronájmu budovy,

 

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

 

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,

 

2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

 

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

 

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

 

2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.

 

(3) Vlastník jednotky5) je povinen

 

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,

 

2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

 

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii

 

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

 

2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

 

c) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

 

1. prodeji jednotky,

 

2. od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.

 

(4) Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí

 

a) být zpracován pouze

 

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo

 

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

 

b) být součástí dokumentace14) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby15),

 

c) pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,

 

d) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d) a e).

 

(6) Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

 

(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c).

 

(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

 

14) Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

 

15) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.“.

H.V.

27.6.2016

INFORMACE O JEDNÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA

 

Dne 21.9.2016 proběhlo jednání zástupců Družstva s vedením města Kroměříže a jejich právními zástupci. Předmětem schůzky bylo rovnání vlastnických vztahů mezi Městem a Družstvem (jak bylo popsáno v níže uvedeném článku).

Na tomto jednání se strany předběžně dohodly na narovnání chybně zapsaných vlastnických vztahů k dvěma bytovým jednotkám a všem garážím formou souhlasného prohlášení. Město bude nyní připravovat podklady k podání návrhu na vklad změny do katastru nemovitostí.

Záležitost převodu vlastnického podílu Města na ostatních jednotkách bude věcí dalších jednání a samozřejmě podmínkou je předchozí schválení veškerých dispozic s majetkem zastupitelstvem města.

 

H.V.

26.9.2016

Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Ve čtvrtek 30.6.2016 v 18,00 hod se na prostranství za garážemi domu 3271 uskutečnila členská schůze SBD Rybníčky 2-družstvo. Pozvánka a podklady k jednání byly zveřejněny v dostatečném předstihu před konáním schůze v jednotlivých vchodech na vývěskách. Schůze se zúčastnilo osobně nebo na základě plné moci celkem 25 členů ze 49, což je minimální počet nutný k "usnášeníschopnosti". Vzhledem k tomu, že se schůze konala přímo "za domem", aby nikdo nemusel v parném počasí vážit cestu kamkoliv mimo domov  a před konáním schůze jsme všem členům dali přímo do schránek plné moci, aby v případě, že se přesto někdo nebude moci zúčastnit, někoho pověřil místo sebe, měli jsme obavu, abychom schůzi nakonec nemuseli rozpustit pro nízký počet přítomných. Byli bychom rádi, kdyby si všichni členové uvědomili, že řešíme naše společné problémy a starosti a je dobré se alespoň 1x za rok seznámit s děním v našem domě. O průběhu schůze byl vyhotoven zápis Zápis ze schůze 30062016.pdf (767440)

H.V., 14.6.2016

Petice za zatrubnění Zacharky

Zápis z jednání ve věci petice je uveden zde

Na členské schůzi SBD Rybníčky II-družstvo vystoupila paní Mgr. Miláčková, členka petičního výboru a informovala přítomné o jednáních, která vedla se zastupiteli města Kroměříže a která se týkala požadavku na eliminaci znečišťování prostředí tokem Zacharky a o sepsání petice k zatrubnění toku Zacharky z důvodu znečišťování okolních břehů splašky a znečišťování ovzduší a obtěžování obyvatel okolních domů šířícím se silným zápachem. Paní magistra požádala přítomné, aby tuto iniciativu podpořili podpisem petice, která bude následně předána vedení Města Kroměříže i VaK a.s. Kroměříž.  V rámci diskuse zazněla i informace, že obyvatelé okolních rodinných domů na břehy Zacharky, ale i na okolní pozemky, ukládají odpad ze svých zahrad (posečenou trávu), čímž přispívají k ucpávání toku a zvýšení znečištění okolí – tuto záležitost by bylo taktéž vhodné zmínit při jednáních petičního výboru s městem Kroměříž a požadovat nápravu.

Zápis z jednání ve věci petice je uveden zde

petice na město.pdf (175127)

petice VaK.pdf (165196)

 

24.6.2015, HVfoto Zacharka.pdf (1784945)

Z členské schůze SBD Rybníčky II-družstvo, konané 23.6.2015

V úterý 23.6.2015 se v prostorách ZŠ Slovan konala členská schůze SBD Rybníčky 2-družstvo. Účast na schůzi byla mizerná, a to i přesto, že všichni družstevníci byli s velkým předstihem o schůzi informováni a vyzváni, aby v případě své nepřítomnosti někoho zplnomocnili zastupováním. Zahájení schůze se tak o více než čtvrthodinu posunulo, jelikož se čekalo na dosažení počtu 25 členů ze 49, aby byla schůze usnášeníschopná. Nakonec to dobře dopadlo a nemuseli jsme se rozejít s nepořízenou a předseda mohl schůzi prohlásit za usnášeníchopnou a za zahájenou. Program jednání byl předem avizován, doplněn byl pouze bod 8 o informaci o přípravě petice na zatrubnění Zacharky. Co bylo na schůzi řečeno a řešeno se dočtete v zápise.

Děkujeme tímto všem, kteří se schůze zúčastnili, za jejich aktivní přístup a zájem o dění v našem domě a doufáme, že i ostatní si do příští schůze uvědomí, že řešíme naše společné problémy a lhostejnost zde není na místě.

Z programu členské schůze:

1. Zahájení, schválení programu členské schůze, volba zapisovatele

2. Zpráva o hospodaření za rok 2014,

3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2014

4. Zpráva kontrolní komise za rok 2014

5. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a schválení výsledku hospodaření

6. Plán hospodaření, oprav a údržby na následující období

7. Aktuální informace o majetkových záležitostech družstva

8. Různé, diskuse, závěr

Zápis z členské schůze 23062015.pdf (663,8 kB)

24.6.2015, HV

OPRAVA  DILATAČNÍCH SPÁR  DOMU  č.p. 3273

Na základě opakovaných stížností nájemníků domu č.p. 3273 na netěsnost dilatačních spár, v důsledku kterých dochází k ochlazování a následnému plesnivění stěn v bytech, nechalo představenstvo družstva zpracovat nabídku a v květnu 2015 následně opravit dilatační spáry z obou stran domu 3273 -  mezi domy 3273 a 3272 a mezi domy 3273 a 3274. Vzhledem k tomu, že dům 3274 je ve spoluvlastnictví sousedního družstva SBD Rybníčky, Talichova 3270, bylo provedení oprav projednáno i s předsedkyní sousedního družstva.

Celkové náklady budou hrazeny z fondů oprav jednotlivých domů a budou rozpočteny mezi jednotlivé domy takto :

 • Dům 3272  – ¼ nákladů  (cca. 7.355,-)
 • Dům 3273 – ½ nákladů   (cca. 14.710,-)
 • Dům 3274 – ¼ nákladů   (cca. 7.355,-)

ČLENSKÁ SCHŮZE A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014

Jelikož bude Družstvo podávat daňové přiznání k DPPO za rok 2014 prostřednictvím daňového poradce, máme na projednání a schválení účetní závěrky čas do června 2015. Výroční členská schůze bude tedy svolána až v  měsíci červnu . Nicméně účetní závěrku za r. 2014 jsme odkontrolovali, inventarizace byla provedena, nebyly zjištěny nesrovnalosti - podklady vám budou k dispozici v předstihu před jednáním členské schůze, pokud by někdo měl zájem nahlédnout do účetnictví družstva už nyní, kontaktujte nás prostřednictvím emailu družstva.   Doufáme, že do doby konání členské schůze budeme mít k dispozici i  nové informace k převodu bytů, o nichž bychom vás informovali. 

HV

3.6.2014  SE KONALA ČLENSKÁ SCHŮZE SBD RYBNÍČKY II-DRUŽSTVO

V úterý 3.6.2014 se vprostorách ZŠ Slovan konala výroční členská schůze družstva. Zúčastnilo se jí 25 členů  z celkového počtu 49.Schůze se zúčastnil i správce domu Ing.Hučík. Na programu byly informace o hospodaření družstva za uplynulý rok 2013, schválení roční účetní závěrky a vytvořeného zisku, byly předneseny informace o činnosti představenstva za rok 2013 i o realizovaných opravách a údržbě v domě, byla projednána a schválena nová směrnice o provádění úprav v bytech (Technicka smernice+ Zadost o povoleni stavebnich uprav v byte) a byl schválen další postup v oblasti přípravy převodu bytů do vlastnictví nájemníků. Zápis z členské schůze je uložen ve složce Dokumenty nebo zde: Zápis z členské schůze 03062014.pdf

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili za jejich zodpovědný přístup.

 

6.6.2014, H.V.

CO DĚLAT KDYŽ....

Na boční liště je doplněna nová sekce " CO DĚLAT KDYŽ....".  Budete-li mít jakékoliv další náměty a dotazy, pište na  email družstva.

"Manuál" k Novému občanskému zákoníku

Budete-li se chtít zorientovat v Novém občanském zákoníku, který by měl být účinný od 1.1.2014, dávám zde odkaz na velmi přehledně a srozumitelně zpracované stránky:

https://obcanskyzakonik.justice.cz/

H.V.

 

Z ČLENSKÉ SCHŮZE SBD RYBNÍČKY II-DRUŽSTVO konané dne 5.9.2013

Dne 5.9.2013 se konala letos již druhá členská schůze SBD Rybníčky II-družstvo. Účast na schůzi byla velmi hojná - zúčastnilo se 38 členů (resp. udělilo plnou moc k zastupování) z celkového počtu 49 členů dužstva. Nejvyšší účast byla tentokrát za dům 3272 a 3273 (oba  81%), v těsném závěsu následoval vchod 3277 (80%) a hezká účast 67% byla i za vchod 3271. Byli jsme účastí velmi mile překvapeni, je vidět že vám není lhostejné, co se "u nás" děje. Takovou účast nečekal ani pan školník, který se rozhodl dát nám k dispozici pouze třídu, místo jídelny, a tak řada členů  musele celou schůzi trávit v pozoru - přesto to nikdo nevzdal a všichni vydrželi až do konce :) Hlavními body jednání bylo schválení účetní závěrky za rok 2012 - protože vše bylo napraveno tak, jak jsme požadovali, RUZ byla schválena. Družstevníci byli také informováni o aktuální situaci týkající se plánovaných převodů bytů - na toto téma bude svolána samostatná členská schůze, jakmile bude známo vše potřebné (legislativa). Členská schůze také schválila doplnění Pravidel hospodaření družstva o schvalovací kompetence. Jedním z hlavních bodů schůze bylo projednání požadavku na opravy balkonů - vzhledem k tomu, že si vchodoví důvěrníci ještě před konáním členské schůze  projednali ve svých vchodech požadavky a stanoviska nájemců , kteří se ,  s výjimkou vchodu 3271, ve všech třech zbývajících vchodech vyjádřili, že o provedení oprav nemají v současné době zájem, předložil členské schůzi požadavek na schválení  provedení oprav balkonů  pouze p.Koranda za vchod 3271 - členská schůze požadavek odsouhlasila, samotná realizace by se měla uskutečnit ještě letos na podzim. Proto prosíme všechny nájemníky o pochopení, bude-li okolo domu po nějakou dobu probíhat stavební ruch.

Podrobný zápis zde :Zápis z členské schůze 05092013.pdf (348673)

7.9.2013 HV

Mohlo by vás zajímat...

Vláda dne 3.7.2013  usnesením č. 517 schválila nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků SFRB (jedná se o NV 481/2000 Sb., NV 104/2003 Sb. a NV 146/2003 Sb.) a na základě  kterého mohou obce-příjemci dotací žádat o zkrácení vázací lhůty pro dodržení dotačních podmínek u dotovaných bytů z 20ti na 10let od kolaudace (s výjimkou bytů zvl.určení).

Nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů dne 23.7.2013 pod č. 209/2013 a nabývá účinnosti dnem 1. září 2013. 

NV 209/2013 zde : 209_2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.pdf (39,7 kB)

Na společném jednání zástupců družstva s vedením Města Kroměříže dne 9.7.2013 bylo předběžně dojednáno, že Město jako příjemce dotace na výstavbu 48bj v č.p. 3271,3272,3273 a 3277 o možnost zkrácení vázací lhůty požádá, jakmile to bude možné .

 

K převodu podílu města na družstvo by tak mohlo dojít o 10let dříve!

Desetiletá lhůta od kolaudace uplyne v  1/2014 u domů 3272 a 3273 a v 2/2015 u domů 3271 a 3277.

 

10.7.2013.HV

 

Z ČLENSKÉ SCHŮZE SBD RYBNÍČKY II-DRUŽSTVO konané dne 6.6.2013

Dne 6.6.2013 se konala členská schůze SBD Rybníčky II-družstvo. Schůze se zúčastnilo 33 členů(resp. udělilo plnou moc k zastupování) z celkového počtu 49 členů dužstva. Účast dle jednotlivých domů byla následující :

z č.p.3271-  75% členů ; 

z č.p.3272 - 69% členů; 

z č.p. 3273- 45% členů; 

z č.p.3277- 80% členů

Jednání se zúčastnil také správce Ing. Hučík. Podrobný zápis z jednání naleznete zde: ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE 06062013 vč.příloh.pdf (914,5 kB)

Členská schůze schválila mimo jiné Pravidla hospodaření družstva : Pravidla hospodareni druzstva SCHVÁLENÉ 6-6-2013-FINAL.pdf (233493)

 

13.6.2013

 

ZMĚNY V ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB DOMU 3273

Na základě požadavku nájemníků č.p. 3273 byla dohodou ukončena smlouva o poskytování úklidových služeb pro dům 3273 , a to ke konci měsíce května. Zaplacené zálohy za měsíc červen budou vráceny v rámci vyúčtování služeb. Obyvatelé č.p. 3273 si od června úklid společných prostor zajišťují sami.

12.6.2013

SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA

 Informace z jednání představenstva  najdete ve složce   Zápis  se schůze představenstva.

Termín dalšího jednání bude stanoven po dohodě, s ohledem na "prázdninový režim" .

 

H.V.

 

SLEVOVÉ BALÍČKY POJIŠTĚNÍ PRO ČLENY DRUŽSTVA

Pojistitelem majetku SBD Rybníčky 2 – Družstvo je na základě výběrového řízení pojišťovna Generali a.s. Servisní osobou byla za pojišťovnu Generali jmenována paní Jana Vašíčková (tlf. 731 174 670). Členové Družstva mají možnost využít  "balíček slev".

Sleva 40% na majetková pojištění (Domácnost, Rodinný dům, Chata)

Sleva 20% na Povinné ručení a Havarijní pojištění.

Ke každé nové smlouvě Povinného ručení získá zákazník Benzina kartu na nákup paliva v hodnotě 500 Kč

(akce trvá předběžně do 31.března).

Dále bude paní Vašíčková poskytovat členům Družstva bezplatné poradenství.

ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ SBD RYBNÍČKY II-DRUŽSTVO

Od nového roku došlo ke změně bankovních účtů družstva - nájemníci, kteří platí prostřednictvím SIPO budou mít změnu  provedenu automaticky ( zajišťuje správce), ostatní si musí zajistit změny bankovního spojení ve svých platebních příkazech. Informaci o novém spojení obdržíte v nejbližších dnech formou písemného sdělení.

5.1.2012

CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK

V souvislosti s několikerými opakovanými krádežemi v našem domě doporučujeme všem, aby se sami důsledně starali o zabezpečení svého majetku . Na schůzi představenstva jsme měli snahu vymyslet jednotný systém zabezpečení, ale dospěli jsme k závěru, že nejlepší bude, když si obyvatelé každého vchodu nastaví svá pravidla - tzn. jak a kdy se bude vchod zamykat; zda chtějí provést výměnu zámků či dveří za bezpečnější; zda chtějí zabezpečit sklepní okna atd. - své podněty a návrhy  na zabezpečení nahlaste svým vchodovým důvěrníkům ( 3271-p.Koranda; 3277-pí.Junáková; 3272-pí.Číšecká;3273-p.Panzar) 


V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU BYLA ZAPSÁNA ZMĚNA STATUTÁRŮ

v obchodním rejstříku byla zapsána  změna orgánů družstva dle usnesení členské schůze 19.9.2012. Aktuální výpis z OR je uložen ve složce "Důležité dokumenty" nebo je dostupný na www.justice.cz

 

10.10.2012 21:56

Požadavky na opravy a FO

Pro stanovení potřebné výše platby do FO je nutné posoudit stav domu, sestavit plán oprav  a na základě toho vyčíslit potřebu tvorby zdrojů . Chceme proto zmapovat současný technický stav domu a potřebujeme k tomu shromáždit vaše  požadavky na opravy v jednotlivých bytech a...

10.10.2012 21:51

 

Zapojte se aktivně do činnosti Družstva !

Představenstvo SBD se na své schůzi dne 5.10.2012 dohodlo, že se bude scházet na pravidelných jednáních každý první čtvrtek v měsíci a jednání budou VEŘEJNÁ a tudíž přístupná všem družstevníkům, kteří mají zájem zapojit se aktivně do činnosti Družstva.

20.09.2012 21:45

 

Z ČLENSKÉ SCHŮZE SBD RYBNÍČKY 2, KONANÉ 19.9.2012

- dne 19.9. se konala Členská schůze SBD Rybníčky II, a to za účasti notářky JUDr. Vraníkové a správce domu Ing. Hučíka .Účast byla hojná, z celkového počtu 49 členů družstva se zúčastnilo (resp. na základě plné moci  hlasovalo) celkem 37 členů (při zahájení 33).  Členská schůze se mimo...

 

20.09.2012 22:06

Vítejte na našem novém webu !

Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě aktualit také důležité...
 
20.09.2012 22:04

Napište nám !

  Potřebujete nám něco sdělit? Chcete se s námi podělit o své starosti či radosti,...

 

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.

Anketa

Měli byste zájem o převod bytu do osobního vlastnictví nebo vám lépe vyhovuje družstevní?

a) Rozhodně bych chtěl/a převést byt do osobního vlastnictví. (235)
34%

b) Družstevní bydlení mi vyhovuje, nemám zájem o převod do OV. (339)
49%

c) Nevím, neznám rozdíl mezi jednotlivými formami vlastnictví. (117)
17%

Celkový počet hlasů: 691